Obchodní podmínky

OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO PRODEJ ZBOŽÍ SPOLEČNOSTI ALTESE s.r.o. 

Platné od 1. 6. 2022

 

  1. Platnost a definice

1.1    Tyto Obchodní podmínky upravují podmínky prodeje Zboží ze strany společností ALTESE s.r.o., se sídlem Česká republika, Praha 6, Bubeneč, Slavíčkova 93/11, PSČ 160 00, IČO: 05066409, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 257748. 

1.2    Kupní smlouva. Kupní smlouvou se rozumí kupní smlouva uzavřená na základě doručené písemné objednávky Kupujícího Prodávajícímu a doručení jejího písemného potvrzení Kupujícímu. Potvrzení objednávky, které obsahuje dodatky, výhrady, omezení nebo jiné změny se považuje za odmítnutí objednávky a tvoří nový návrh Prodávajícího na uzavření Kupní smlouvy, a to i v případě takového dodatku, výhrady, omezení nebo jiné změny, které podstatně nemění podmínky objednávky. 

1.3    Prodávající a Kupující. Prodávajícím se v těchto Obchodních podmínkách rozumí vždy ALTESE s.r.o. Kupujícím se rozumí zákazník Prodávajícího, vždy však pouze podnikatel. Pro vyloučení pochybností strany výslovně potvrzují, že jsou podnikateli, a uzavírají Kupní smlouvu při svém podnikání.

1.4    Provozovna. Prodávající má provozovnu na adrese Česká republika, Hořovice, Sklenářka 487/1, PSČ 268 01. Kupující bere na vědomí, že výroba, příp. montáž, výdej nebo příjem Zboží se uskutečňuje v Provozovně, pakliže v těchto Obchodních podmínkách není výslovně uvedeno jinak.

1.5    Lhůty. Není-li uvedeno výslovně jinak, platí, že lhůty jsou uvedeny v kalendářních dnech.

1.6    Podstatné porušení povinností. Za podstatné porušení povinností stanovených Kupní smlouvou a/nebo těmito Obchodními podmínkami se považuje zejména prodlení Kupující se splněním povinnosti zaplatit řádně a včas Kupní cenu za Zboží Prodávajícímu nebo neposkytnutím součinnosti ze strany Kupujícího, jež je delší než 15 dnů.

1.7    Smluvní pokuty. Veškeré smluvní pokuty dle těchto Obchodních podmínek jsou vždy splatné do 14 dnů od doručení vyúčtování smluvní pokuty druhé smluvní straně. Zaplacením smluvní pokuty není právo Prodávajícího na náhradu škody jakkoliv dotčeno. 

1.8    Zboží. Zbožím se v těchto Obchodních podmínkách rozumí hmotné movité věci a jejich součásti, zejména zařízení vhodných zvláště pro přípravu stravy v podnicích veřejného stravování apod., a to vždy dle aktuální nabídky Prodávajícího, které se Kupní smlouvou Prodávající zavazuje dodat Kupujícímu a převést na něho vlastnické právo k těmto věcem a Kupující se zavazuje je převzít a zaplatit za ně Prodávajícímu kupní cenu, a to bez ohledu na to, zda je v Kupní smlouvě Zboží označeno jako Zboží, náhradní díly apod. 

 

  1. Jakost, balení a doklady ke Zboží

2.1    Jakost, kvalita a provedení. Zboží bude odpovídat obvyklé kvalitě a požadavkům Kupujícího a technickým normám, které Kupující výslovně požadoval nebo na které Kupující Prodávajícího výslovně a včas upozornil. Kupující prohlašuje, že Prodávající není odpovědný za jakékoliv vady Zboží vyplývající ze špatného, nepřesného nebo nejasného zadání či požadavků Kupujícího a že na takové nedostatky ho není Prodávající povinen upozornit. Důsledky jakýchkoliv změn na Zboží provedených na žádost Kupujícího, zvláště pak rozšíření předmětu Kupní smlouvy, jdou k jeho tíži, zejména zvýšení ceny, prodloužení termínu plnění apod. Prodávající si vyhrazuje právo dodat Zboží v pozměněném konstrukčním nebo dílenském provedení proti provedení požadovaném Kupujícím, pokud takové změny nemají funkční vliv na účel použití Zboží, je-li takové Zboží vyrobeno podle technické a výrobní dokumentace Prodávajícího.       

2.2    Zabalení, zajištění a opatření Zboží. Pro případnou přepravu je Prodávající povinen Zboží zabalit, zajistit nebo jinak opatřit pro přepravu přiměřeným způsobem obvyklým v obchodním styku. 

2.3    Doklady ke Zboží. Spolu se Zbožím je Prodávající povinen Kupujícímu dodat doklady, které jsou výslovně uvedeny v Kupní smlouvě. Pokud takové doklady nejsou v Kupní smlouvě výslovně uvedeny, je Prodávající povinen předat Kupujícímu (s výjimkou náhradních dílů, nerezového nábytku a kooperačních prací) pouze dodací list, certifikát jakosti a kompletnosti výrobku a návod k obsluze. 

 

  1. Dodání Zboží a výhrada vlastnictví

3.1    Místo dodání. Nestanoví-li Kupní smlouva jinak, je místem dodání Provozovna Prodávajícího.

3.2    Řádné dodání. Prodávající splní svůj závazek dodat Zboží řádně a včas jeho odevzdáním Kupujícímu. Součástí odevzdání Zboží Kupujícímu je dodací list. Je-li v Kupní smlouvě sjednáno odeslání Zboží Prodávajícím Kupujícímu, je závazek dodat Zboží splněn předáním Zboží prvnímu přepravci ve sjednaném místě předání, případně bez určení místa předání k přepravě pro Kupujícího do místa určení dle přepravních dispozic uvedených v Kupní smlouvě, a to podle obvyklých zvyklostí a na účet Kupujícího. Okamžikem předání Zboží prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího dochází k převzetí Zboží Kupujícím. Prodávající si vyhrazuje právo k dílčímu plnění.

3.3     Výhrada vlastnictví. Dodané Zboží zůstává ve vlastnictví Prodávajícího až do okamžiku zaplacení úplné kupní ceny Zboží. Pokud Kupující jakýmkoliv způsobem poruší Kupní smlouvu, pak je povinen na základě písemné výzvy neprodleně vydat Prodávajícímu veškeré Zboží s výhradou vlastnictví, které se u něj nachází.3.4    Dodací doložka. Dodání Zboží se řídí dodací podmínkou EXW místo dodání Provozovna Prodávajícího podle pravidel INCOTERMS 2010. 

3.5    Smluvní pokuta. Pokud Prodávající nesplní svoji povinnost včas dodat Zboží specifikované v příslušné Kupní smlouvě Kupujícímu, vzniká Kupujícímu vůči Prodávajícímu nárok na zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % kupní ceny Zboží (s ohledem na případnou slevu z kupní ceny), s jehož dodáním se Prodávající dostane do prodlení, za každý den prodlení, avšak maximálně do výše 10 % z kupní ceny Zboží, s jehož dodáním je Prodávající v prodlení. 

 

  1. Termín plnění a součinnost Kupujícího

4.1    Dodání v pracovních dnech a v pracovní době. Je-li místem dodání Zboží Provozovna Prodávajícího, je Kupující povinen Zboží odebrat v pracovních dnech a obvyklé pracovní době Prodávajícího. Pokud se Kupující k převzetí Zboží nedostaví z důvodů, které nejsou na straně Prodávajícího, je tímto dnem povinnost dodat Zboží Prodávajícím splněna, na Kupujícího přechází nebezpečí škody na Zboží a Prodávající je oprávněn Zboží uskladnit na náklady Kupujícího. O této skutečnosti Prodávající bez zbytečného odkladu vyrozumí Kupujícího a sdělí mu náklady na skladování. 

4.2    Termín dodání. Doba dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu je uvedena v Kupní smlouvě. 

4.3    Součinnost Kupujícího. Dodržení dodací doby Zboží Prodávajícím je závislé na řádné a včasné součinnosti Kupujícího. Při prodlení Kupujícího s poskytnutím řádné a včasné součinnosti se dodací lhůta Zboží nejméně o dobu takového prodlení Kupujícího prodlužuje. V této prodloužené dodací době je Kupující povinen Zboží přijmout. Má-li Kupující zaplatit cenu Zboží před jeho dodáním, je Prodávající oprávněn dodat Kupujícímu Zboží teprve poté, co bude cena Zboží zaplacena Prodávajícímu v plné výši.

 

  1. Záruka a nárok z vadného plnění

5.1    Záruka na dodané Zboží a její délka. Prodávající poskytuje Kupujícímu na dodané Zboží záruku. Není-li v těchto Obchodních podmínkách uvedeno jinak, záruční doba činí 12 měsíců a počíná běžet ode dne dodání Zboží Prodávajícím Kupujícímu; u náhradních dílů činí záruční doba pouze 12 měsíců ode dne jejich dodání. Zákonná odpovědnost za vady Zboží se tímto vylučuje.

5.2    Prohlídka Zboží. Kupující je povinen Zboží po jeho dodání neprodleně prohlédnout, zda nemá zjevné vady. V případě, že množství či druh Zboží při předání a převzetí nebude odpovídat Kupní smlouvě nebo Zboží bude mít zjevné vady, jež je možné při prohlídce Zboží prováděné s náležitou obvyklou pozorností zjistit, je Kupující povinen takto zjištěné vady uvést do dodacího listu. Drobné nebo nepodstatné vady nemají za následek odklad povinnosti Kupujícího Zboží převzít a zaplatit kupní cenu.

5.3     Protokol o vadě. Zjistí-li Kupující na Zboží jakékoliv vady, nestanoví-li Kupní smlouva jinak, sepíše Kupující protokol o vadách, který bude obsahovat přesný popis vady, o kterou jde, popis náhradního dílu, který žádá Kupující dodat, přesné označení stroje nebo zařízení, jehož se reklamace týká (vč. uvedení výrobního čísla) a s uvedením data dodání předmětného Zboží Kupujícímu. Kupující je povinen předložit originál příslušného daňového dokladu a řádně vyplněný certifikát jakosti a kompletnosti výrobku. Kupující tento protokol doručí neprodleně Prodávajícímu spolu vadným Zbožím, resp. jeho vadnou částí, spolu s výzvou k dodání náhradního dílu.

5.4    Nároky Kupujícího. V případě výskytu vady Zboží má Kupující právo pouze na opravu Zboží, buď dodáním náhradního dílu ke Zboží, nebo jeho přímou opravou, a to dle výlučné volby Prodávajícího, nedohodne-li se Kupující s Prodávajícím písemně jinak. Smluvní strany uvádějí, že dodáním náhradního dílu Prodávajícím Kupujícímu se bere vada Zboží za odstraněnou. Kupující není oprávněn bez předchozího souhlasu Prodávajícího provést odstranění vady třetí osobou. 

5.5    Odstranění vad. Prodávající je povinen se k zaslanému oznámení o vadě vyjádřit, tj. zda vadu uznává nebo nikoliv, v přiměřené lhůtě s ohledem na charakter vady, nutnosti jejího posouzení a výrobním možnostem, nejpozději však do 30 dnů ode dne jeho doručení. Prodávající je oprávněn zaslat, a to i před jeho vyjádřením dle předchozí věty, Kupujícímu požadovaný náhradní díl; tímto nedochází k potvrzení vady Zboží anebo jakéhokoliv jiného nároku Kupujícího. V případě, že Zboží nebylo vadné a Prodávající vadu odmítne, zašle Prodávající Kupujícímu neprodleně fakturu na úhradu kupní ceny náhradního dílu. Splatnost faktury a výhrada vlastnického práva k náhradnímu dílu se řídí podmínkami těchto Obchodních podmínek obdobně. Záruční lhůta výrobku, u něhož došlo k opravě či výměně vadné součástky či dílu, se neprodlužuje ani neběží znovu. Vlastnické právo k vadnému dílu nebo součástce, které byly vyměněny v rámci práv z vadného plnění, přechází okamžikem provedení výměny dílu nebo součástky na Prodávajícího a Kupující je povinen bez zbytečného odkladu doručit jej na své náklady Prodávajícímu, nedohodnou-li se Smluvní strany jinak.

5.6    Výluka. Prodávající není odpovědný za vady Zboží (i) způsobené instalací, opravami, úpravami, skladováním, používáním nebo péčí o Zboží, jež byly provedeny neodborně, v rozporu s návodem k použití, v rozporu s pokyny Prodávajícího nebo v souvislosti s používáním Zboží k jiným účelům, než je určeno, (ii) způsobené nevhodným transportem, nevhodným nakládáním se Zbožím, jež byly provedeny v rozporu s návodem k použití k dodanému Zboží nebo v rozporu s nakládáním Zboží způsobem obvyklým, (iii) opotřebovatelných součástek (např. žárovek, gumiček, těsnění apod.), (iv) způsobené neodbornou manipulací se Zbožím nebo prováděním servisu Zboží osobami bez zvláštního oprávnění (potvrzení) získaného od Prodávajícího nebo osob jím pověřených k provádění servisu Zboží, (v) způsobené používáním Zboží v nikoliv běžných nebo zvlášť náročných podmínkách (např. na moři, při nízkých teplotách, v mimořádně prašném prostředí apod.), (vi) součástek či dílů, jejichž účelem je, aby se poškodily či zničily při přílišném namáhání, k čemuž došlo při plnění této funkce, (vii) způsobené obvyklým opotřebením Zboží nebo značným znečištěním Zboží, (viii) požadoval-li Kupující určitou konstrukci, způsob provedení nebo uspořádání, jež jsou odlišné od běžného provedení Zboží, pokud příčiny vady souvisí s požadovanou konstrukcí, způsobem provedení nebo uspořádání Zboží, (ix) Zboží, u něhož je zničeno nebo odstraněno výrobní číslo, (x) způsobené lomy či prasknutím skleněných dílů, nebo rozlepení lepených skel, (xi) u dílů z plastů, (xii) u dílů z kamene nebo umělého kamene, (xiii) u lepených spojení (např. Pactan), (xiv) na seřízení regulačních a ovládacích prvků Zboží, (xv) na hadičkách v peristaltickém dávkovači, (xvi) na hadičkách z dávkovače do kanystru,  (xvii) na filtru mycí chemie a závaží na hadičce, (xviii) na těsnění čerpadla, (xix) na vrtuli čerpadla v případě mechanického poškození cizím předmětem, (xx) při poškození elektroniky v důsledku přepětí v elektrické síti.

5.7    Neuhrazení kupní ceny do odstranění vad. Uplatněním nároků z vadného plnění nevzniká právo Kupujícímu pozastavit jakékoliv platby, a to ani částečně, Prodávajícímu. 

 

  1. Kupní cena a platební podmínky

6.1    Výše kupní ceny. Kupující je povinen zaplatit Prodávajícímu kupní cenu stanovenou v Kupní smlouvě. Pokud není kupní cena výslovně uvedena v Kupní smlouvě, platí cena k okamžiku odeslání objednávky uvedená v ceníku Prodávajícího, který byl Kupujícímu zaslán Prodávajícím, příp. je k dispozici na webových stránkách Prodávajícího, a/nebo je k dispozici Kupujícímu na vyžádání. Kupní cena nezahrnuje daně, cla, pojištění a přepravu, které jsou Kupujícímu účtovány samostatně, nestanoví-li Kupní smlouva jinak.

6.2    Originál faktury. Úhradu kupní ceny bezhotovostním bankovním převodem provede Kupující na základě originálu faktury. V případě, že faktura vystavená Prodávajícím nebude mít předepsané náležitosti, bude obsahovat údaje v rozporu s Kupní smlouvou nebo těmito Obchodními podmínkami je Kupující povinen o této skutečnosti neprodleně informovat Prodávajícího, který je povinen bez zbytečného odkladu Kupujícímu vystavit a doručit novou fakturu. Kupující však není oprávněn pozastavit nebo odmítnout úhradu kupní ceny nebo její části v řádném termínu z důvodu chybně vystaveného daňového dokladu Prodávajícím.

6.3    Splatnost kupní ceny. Splatnost kupní ceny je stanovena v Kupní smlouvě. V případě, že splatnost kupní ceny není stanovena v Kupní smlouvě, je Kupující povinen zaplatit kupní cenu do 14 dnů ode dne vystavení faktury Prodávajícím Kupujícímu a/nebo do okamžiku dodáním Zboží, podle toho co nastane dříve. 

6.4    Započítávání a postoupení pohledávek. Kupující je oprávněn jednostranně započítat proti pohledávkám Prodávajícího z Kupní smlouvy či těchto Obchodních podmínek či v souvislosti s nimi jakékoliv své či postoupením nabyté pohledávky za Prodávajícím pouze s jeho předchozím písemným souhlasem. Kupující je oprávněn postoupit své pohledávky vůči Prodávajícímu pouze s jeho písemným souhlasem. V případě že Kupující započte nebo postoupí pohledávky za Prodávajícím z Kupní smlouvy nebo těchto Obchodních podmínek v rozporu tímto článkem, je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 10 % z výše pohledávky, jež měla být předmětem započtení nebo postoupení. 

6.5    Smluvní pokuta a zákonný úrok. V případě prodlení Kupujícího se zaplacením splatné kupní ceny je Kupující povinen zaplatit Prodávajícímu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý započatý den prodlení a zákonný úrok z prodlení. 

6.6    Pozastavení plnění. Při nezaplacení sjednané zálohy nebo úplné ceny předchozího dílčího plnění dle Kupní smlouvy nebo prodlení jakékoliv jiného splatného dluhu Kupujícího vůči Prodávajícímu, má Prodávající právo pozastavit zahájení výroby, nákup materiálu a jiné přípravné a realizační činnosti, včetně dalšího plnění jakékoliv Kupní smlouvy včetně této Smlouvy, bez nároku Kupujícího na uplatnění jakékoliv sankce nebo náhradu škody z důvodu takto způsobeného opožděného nebo pozastavené plnění.

 

  1. Ukončení Kupní smlouvy 

7.1    Odstoupení od Kupní smlouvy. Nestanoví-li Kupní smlouva nebo tyto Obchodní podmínky jinak, je Prodávající oprávněn odstoupit od Kupní smlouvy v souladu s právními předpisy České republiky, a to zejména v případě podstatného porušení. Prodávající má dále právo odstoupit od Kupní smlouvy v případě, že vůči Kupujícímu bude zahájeno insolvenční řízení dle příslušného právního předpisu nebo pokud Kupující vstoupí do likvidace. Kupující má právo odstoupit pouze v případě prodlení v souladu s právními předpisy České republiky s tím, že podstatným porušením se rozumí prokazatelné prodlení Prodávajícího s včasným dodáním Zboží, jež je Prodávajícím zaviněno a které je delší než 30 dnů.

 

  1. Odpovědnost za škodu

8.1    Odpovědnost za škodu. Prodávající je povinen Kupujícímu nahradit újmu na jmění (škodu), která Kupujícímu v souvislosti s plněním dle Kupní smlouvy nebo porušením právního předpisu vznikne, avšak nejvýše do 50 % celkové kupní ceny dle příslušné Kupní smlouvy, a to za veškeré škodní události v jejich souhrnu. Jakákoliv povinnost Prodávajícího k náhradě škody je omezena pouze na skutečnou škodu. Nárok Kupujícího na ušlý zisk, následné škody či nemajetkovou újmu se vylučuje, a to v rozsahu jakém to dovolují právní předpisy. Promlčecí lhůta pro uplatnění nároku na náhradu škody je jeden rok. To platí i pro právo na náhradu škody způsobené vadou výrobku. Kupující se zavazuje zajistit stejný rozsah limitace náhrady škody u třetích osob, kterým slouží plnění Kupní smlouvy k zjevnému prospěchu.

   

  1. Závěrečná ujednání

9.1    Důvěrnost. Veškeré informace poskytnuté Smluvními stranami se považují za důvěrné a za obchodní tajemství. Smluvní strany se zavazují, že nebude informovat třetí osoby o existenci a o obsahu jakékoliv smlouvy uzavřené mezi Kupujícím a Prodávajícím. Smluvní strana nesmí bez předchozího výslovného písemného souhlasu druhé Smluvní strany poskytnout nebo zpřístupnit třetím osobám jakékoliv informace nebo dokumenty, které se vztahují k jakékoliv smlouvě mezi Kupujícím a Prodávajícím, která již byla a/nebo bude Smluvní stranou předána nebo jinak zpřístupněna. Prodávající je však oprávněn užít informace pro své marketingové a obchodní účely, a to zejména k prokázání referencí ve výběrových řízeních nebo ve svých reklamních a propagačních materiálech nebo zasíláních obchodních sdělení; v této souvislosti Kupující uděluje souhlas ke zpracování osobních údajů, pakliže tyto takové údaje budou Prodávajícímu předány.

9.2    Technická a jiná dokumentace Prodávajícího. Veškerá technická a jiná dokumentace, kterou Prodávající Kupujícímu v souvislosti se Zbožím ke splnění Kupní smlouvy dodá, zůstává ve výhradním vlastnictví Prodávajícího. Předmětem výhradního vlastnictví Prodávajícího jsou všechna technická řešení a jiná řešení a postupy, které technická a jiná dokumentace zachycuje, přičemž Prodávající uděluje v souvislosti s uvedeným know-how Prodávajícímu právo užití pouze pro řádné splnění Kupní smlouvy. 

9.3    Změna okolností a vyšší moc. Kupující na sebe přebírá změnu okolností ve smyslu § 1765 a násl. Občanského zákoníku. Prodávající není odpovědné za jakékoliv prodlení či porušení v případě tzv. vyšší moci.

9.4    Insolvence a ostatní ujednání. Kupující je povinen dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu a to ani takového, který by mohl být přičitatelný Prodávajícímu podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Kupující se zavazuje bez zbytečného prodlení oznámit Prodávajícímu svou platební neschopnost nebo zřejmou hrozbu jejího vzniku nebo jakoukoliv jinou skutečnost, která by měla nebo mohla mít vliv na včasné a řádnou úhradu kupní ceny za Zboží nebo plnění Kupní smlouvy.

9.5    Doručování. Veškeré dokumenty anebo písemné jednání dle těchto Obchodních podmínek musí být doručeno prostřednictvím držitele poštovní licence, faxu nebo elektronické pošty, případně též osobní doručení. Kupující je povinen doručovat písemnosti na adresu Provozovny Prodávajícího.

9.6    Rozhodné právo a řešení sporů. Práva a povinnosti smluvních stran včetně uzavření Kupní smlouvy se řídí právním řádem České republiky. Vídeňská úmluva o smlouvě o mezinárodní koupi zboží (1980) se vylučuje. Smluvní strany se tímto zavazují, že vynaloží veškeré úsilí k urovnání sporů vzniklých z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní zásadně smírnou cestou. Smluvní strany dále sjednávají, že pokud nevyřeší jakýkoliv spor či nárok vzniklý z Kupní smlouvy nebo v souvislosti s ní smírnou cestou, předloží takový spor či nárok ke konečnému rozhodnutí příslušnému soudu dle sídla Prodávajícího.

9.7    Změny. Jakékoliv změny a/nebo doplňky Kupní smlouvy nebo Obchodních podmínek vyžadují písemnou formu; to platí i pro změnu formy tohoto ujednání.

9.8    Výklad. Smluvní strany si nepřejí, aby nad rámec výslovných ustanovení Kupní smlouvy a těchto Obchodních podmínek byla jakákoliv práva a povinnosti dovozovány z dosavadní či budoucí praxe zavedené mezi Smluvními stranami či zvyklostí zachovávaných obecně, či v odvětví týkajícím se předmětu plnění Kupní smlouvy a/nebo Obchodních podmínek, ledaže je v Kupní smlouvě a/nebo Obchodních podmínkách výslovně sjednáno jinak. Vedle shora uvedeného si Smluvní strany potvrzují, že si nejsou vědomy žádných dosud mezi nimi zavedených obchodních zvyklostí či praxe.

 

  1. Délka záruční doby pro vybrané výrobní řady Zboží 

Zboží řady „Classico“ - délka záruční doby 12 měsíců od dodání Kupujícímu.

Zboží řady „Standard“ - délka záruční doby 12 měsíců od dodání Kupujícímu.

Zboží řady „RE 22 a RE 24“ - délka záruční doby 12 měsíců od dodání Kupujícímu.

Zboží řady „Myčky“ – délka záruční doby 12 měsíců od dodání Kupujícímu.

Zboží řady „Myčky“ speciální prodloužená záruka – délka a podmínky prodloužené záruční doby 24 měsíců od dodání Kupujícímu, jsou vždy definovány v aktuálním katalogu výrobků.

Pro ostatní druhy Zboží platí délka záruční doby dle bodu 5.1 těchto Obchodních podmínek.